Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước của HND tỉnh Bình Phước giai đoạn 2010 - 2015

Phong trào thi đua yêu nước của giai cấp nông dân trong tỉnh những năm qua đạt được những kết quả đáng phấn khởi, phát huy tốt nội lực ở nông thôn, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ mới trong trồng trọt, chăn nuôi, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ... quy mô sản xuất ngày càng mở rộng. Phong trào thi đua yêu nước của giai cấp nông dân đã tác động rất lớn đến công cuộc xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị hướng đến mục tiêu dân giàu nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước của HND tỉnh Bình Phước giai đoạn 2010 - 2015

Lãnh đạo HND các huyện, thị xã ký kết giao ước thi đua năm 2015 với sự chứng kiến của lãnh đạo TW Hội và lãnh đạo HND tỉnh
Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước của HND tỉnh Bình Phước giai đoạn 2010 - 2015... 


  HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM                                                                   
BCH HND TỈNH BÌNH PHƯỚC                      Bình Phước, ngày  29 tháng 5 năm 2015
                          *                                                                                  
                 Số:     -BC/HNDT
 
BÁO CÁO
Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015,
phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2015 – 2020

Phần thứ nhất:
TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG GIAI ĐOẠN 2010  - 2015
I. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua:
1. Thực hiện 03 phong trào do Trung ưong Hội phát động:
1.1. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững:
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh hằng năm chỉ đạo các cơ sở hội tổ chức phát động phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi đến toàn thể hội viên nông dân để đăng ký thực hiện. Hằng năm có trên 60% số hộ hội viên đăng ký và trên 24.500 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (tăng 6% so với bình quân giai đoạn 2006 – 2010).
Hội Nông dân tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 30/7/2013 quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng đối với hộ nông dân SXKD giỏi giai đoạn 2014 – 2016, theo đó hằng năm khen thưởng cho 111 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu, ghi nhận một bước phát triển mới cho phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của tỉnh.
Hội tích cực phối hợp với các đơn vị Khuyến nông, Bảo vệ thực vật, Thú y… trong 5 năm qua tổ chức được 5.820 lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc cây cao su, cây điều, cây ca cao, cây tiêu, kỹ thuật chăn nuôi gà, heo… cho trên 230.000 lượt hội viên tham dự; phối hợp Ngân hàng chính sách xã hội giải ngân vốn vay cho các tổ tiết kiệm và vay vốn, đến hết năm 2014 đã giải quyết cho 24.503 hộ vay vốn, với 622 tổ tiết kiệm vay vốn, đưa tổng số dư nợ với Ngân hàng CSXH qua Hội Nông dân lên trên 440 tỷ đồng. 
Với phương châm “Nông dân giúp nông dân” tổ chức Hội đã vận động các hộ sản xuất kinh doanh giỏi, các chủ trang trại hỗ trợ bằng nhiều hình thức với tổng số tiền trị giá trên 22.650 triệu đồng, giúp đỡ tạo điều kiện cho 5.260 hộ nông dân có điều kiện phát triển kinh tế.
Bằng nhiều nỗ lực và nhiều biện pháp trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, số hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp hằng năm đều đạt trên 100% chỉ tiêu Trung ương Hội giao, riêng trong năm 2014 là 25.970 hộ, đạt 100,3% chỉ tiêu Trung ương Hội giao (tăng 10,2% so với năm 2009), góp phần xóa 827 hộ hội viên thoát nghèo (từ năm 2010 đến nay phối hợp xóa được 4.125 hộ nghèo, tăng 8% so với giai đoạn 2006 - 2010).    
1.2.  Phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới:
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh thường xuyên chỉ đạo các huyện thị Hội tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới, thực hiện Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; gương mẫu chấp hành các quy định của địa phương về giữ gìn vệ sinh môi trường, giải tỏa lòng lề đường, hạn chế không để xảy ra tai nạn giao thông; đồng thời xây dựng tốt mối quan hệ đoàn kết trong cộng đồng dân cư.
Nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm, các cơ sở hội đã phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình cách mạng, hội viên nghèo và hội viên khó khăn tổng cộng được trên 45.600 phần quà trị giá trên 8,4 tỷ đồng.
Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; kết quả qua 5 năm, đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức vận động toàn thể hội viên, nông dân đóng góp được quy ra tiền là trên 35,8 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công lao động thực hiện tu sửa và làm mới 340,77 km đường liên thôn, liên ấp, nạo vét trên 91km mương thoát nước và làm mới, sửa chữa 352 cầu cống các loại.
Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, hàng năm có 100% hộ hội viên nông dân đăng ký thực hiện hộ gia đình nông dân văn hóa; qua bình xét trung bình hằng năm có trên 95% hộ hội viên nông dân đạt gia đình nông dân văn hóa (tăng 4% so với giai đoạn 2006 – 2010).
1.3.  Phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng - an ninh:
Công tác an ninh quốc phòng được duy trì thực hiện nghiêm. Các cơ sở hội đã vận động hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và vận động thanh niên hăng hái lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc, đã tham gia vận động thanh niên nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu trên giao; tiếp tục củng cố các tổ an ninh nhân dân tự quản; phối hợp các ban, ngành tổ chức vận động quyên góp tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ và bộ đội xuất ngũ; đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân đề cao cảnh giác, tham gia tố giác tội phạm và báo cho lực lượng công an nhiều nguồn tin quan trọng giúp công tác điều tra, trấn áp tội phạm.
Hội Nông dân tỉnh, huyện thị xã hàng năm đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động với cơ quan Công an, Ban Chỉ huy Quân sự và Ban an toàn giao thông để tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đảm bảo an toàn giao thông; 100% huyện, thị và cơ sở Hội thành lập tổ lực lượng chính trị nòng cốt, đồng thời tổ chức hoạt động hiệu quả.
2. Phong trào thi đua gắn với xây dựng tổ chức Hội vững mạnh:
2.1. Công tác tuyên truyên, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, nông dân:
Kể từ sau Đại hội thi đua yêu nước và biêu dương nông dân điên hình tiên tiến toàn quốc lần thứ III của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các cấp Hội trong tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn như: Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX), Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X), Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa X, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước... Từ đó, nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân được nâng lên và tích cực tham gia thực hiện tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong thòi kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế thế giới.
2.2. Công tác thi đua nâng cao chất lượng hoạt động của Hội và hội viên:
Thời gian qua Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp đã tăng cường củng cố xây dựng tổ chức Hội nhất là ở cơ sở theo nội dung Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá V, VI), Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh (khoá VII, VIII), đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội mang tính thiết thực, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân. Từ đó nông dân rất phấn khởi và ngày càng tích cực tham gia tố chức Hội, số lượng hội viên hàng năm đều tăng về số lượng và chất lượng, tính đến nay toàn tỉnh có 78.056 hội viên (tăng 2,4% so với cuối năm 2009).    
Chế độ sinh hoạt Hội được duy trì thường xuyên, chất lượng hoạt động của tố chức Hội và hội viên được nâng lên rõ rệt. Công tác đào tạo, bồi dường cán bộ Hội tiếp tục được đổi mới về chương trình, nội dung, thời gian và đối tượng cán bộ các cấp. Hàng năm, tỉnh, huyện, thị đều tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ và cử đi đào tạo do Trung ương Hội tố chức. Qua tống kết đánh giá hoạt động năm 2014 có 10/10 huvện, thị Hội đạt vững mạnh, 87 cơ sở đạt vững mạnh, 24 cơ sở Hội đạt khá, không có cơ sở Hội xếp loại trung bình hay yếu kém (tăng 7 đơn vị cơ sở Hội vững mạnh so với cuối năm 2009). Riêng tỉnh Hội được TW Hội tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khu vực các tỉnh, thành Hội miền Đông Nam bộ năm 2013.
3. Phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
Các cấp Hội tuyên truyền phát động cán bộ, hội viên nông dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện Chỉ thị 03 theo từng chuyên đề hàng năm thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực trong công tác, đời sống và sản xuất, nhiều nông dân đã sáng tạo, úng dụng nhũng tiến bộ, công nghệ mới nhằm tiết kiệm chi phí trong sản xuất.
Qua việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” các cấp Hội và nhiều hội viên nông dân trong tỉnh đã chuyển biến tích cực từ việc học tập chuyển sang làm theo tấm gương của Bác. Hằng năm Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn các huyện, thị Hội tiếp tục xây dựng các điểm mẫu về học tập và làm theo tấm gương của Bác, đồng thời triển khai hướng dẫn chi tiết các hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về chủ đề học tập và làm theo Bác theo từng năm, chuyển từng bước từ học tập sang làm theo. Từ các điểm đó nhân rộng ra toàn tỉnh, tạo sự lan tỏa lớn trong cán bộ và hội viên nông dân. Việc biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương của Bác cũng được các cấp Hội trong tỉnh thường xuyên chú trọng. Đồng thời tuyên truyền trên báo đài trung ương và địa phương các tấm gương trong học tập và làm theo tấm gương của Bác đến cán bộ và hội viên nông dân.
Từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến như: ông Trần Công Cảnh (huyện Hớn Quản) đã đóng góp trên 2,5 tỷ đồng, hàng ngàn m2 đất xây dựng trường học và đường giao thông nông thôn. Ông Trần Ngọc Khanh (Bù Đốp), ông Lê Ngọc Tuấn (huyện Lộc Ninh), ông Hoàng Văn Hành (thị xã Đồng Xoài), ông Trịnh Đình Cây (thị xã Phước Long)… là những tấm gương tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tiên biểu trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của tỉnh.
          Qua đợt kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, các cấp Hội trong tỉnh đã tích cực thi đua sôi nổi, đặc biệt đã xây dựng được 06 nhà tình thương cho hội viên nghèo.
4. Phong trào thi đua các cuộc vận động, các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện do Trung ưong và địa phương phát động
Thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho những gia đình chính sách, hội viên nông dân nghèo khó khăn về nhà ở, các cấp Hội đã vận động các Công ty, Doanh nghiệp, mạnh thường quân, chủ trang trại, NDSXKD giỏi và phối họp các ban ngành vận động đóng góp xây dựng mới 126 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương trị giá hơn 3,8 tỷ đồng, (tăng 24 căn so với giai đoạn 2006 – 2010).
Trong 5 năm qua, cán bộ, hội viên nông dân đã hưởng úng mạnh mẽ các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động như “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”, “Quỹ vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội ...
Điển hình trong phong trào này nổi bật như Bà Bùi Thị Nhung (thị xã Đồng Xoài) xây tặng 01 nhà tình thương và hằng năm ủng hộ trên 20 triệu đồng cho các quỹ từ thiện xã hội, ông  Lê Thành Đô (TX. Đồng Xoài) đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn tổng cộng 60 triệu đồng. Ông Huỳnh Ngọc Trình (Huyện Đồng Phú) hằng năm tổ chức Hội thảo hướng dẫn bà con cách sử dụng phân bón, thuốc BVTV từ 130-150 người, bán phân bón trả chậm không tính lãi cho bà con hơn 1 tỷ đồng, bà Phan Ngọc Tuyết (huyện Lộc Ninh) đã đóng góp tổng số tiên gần 60 triệu đồng để xây dựng nông thôn mới và ủng hộ người nghèo, ông Trịnh Đình Cây (TX. Phước Long) hằng năm hỗ trợ người nghèo có điều kiện đón Tết với số tiền từ 15-20 triệu đồng, cho mượn tiền không tính lãi 1 tỷ đồng, xây dựng 5 căn nhà tình thương, đóng góp cho phong trào xây dựng Nông thôn mới số tiền 60 triệu đồng... 
II. Kết quả công tác khen thưỏng:
Trong 5 năm qua các câp Hội thường xuyên phát động phong trào thi đua yêu nước và quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác Thi đua - Khen thưởng, qua đó đã động viên, khích lệ sự tham gia hưcmg ứng của cán bộ, hội viên nông dân trong tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Để thực hiện tốt công tác Thi đua Khen thưởng, nhằm nâng cao chất lượng các hình thức khen thưởng biểu dương kịp thời các tập thế, cá nhân có thành tích nhân Hội nghị tổng kết, Hội nghị chuyên đề. Qua 5 năm, các cấp Hội được khen thưởng như sau:
1. Khen thương bậc cao:
- Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội Nông dân huyện Bù Đăng.
- Huân chương Lao động hạng III cho 02 cán bộ Hội và 01 hội viên.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thế và 06 cá nhân.
2. Khen thưởng của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam:
- Bằng khen của Trung ương Hội cho 42 tập thể và 93 cá nhân
- Công nhận 02 hội viên nông dân là Nông dân Việt Nam xuất sắc.
3. Khen thưởng của Ủy ban Nhân dân tỉnh:
- Bằng khen của ủy Ban nhân dân tỉnh cho 108 tập thể và 391 cá nhân.
- Tặng 02 cờ thi đua cho Hội Nông dân tỉnh.
- Công nhận 08 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
- Công nhận 10 tập thể lao động xuất săc.
4. Khen thưởng của Hội Nông dân tỉnh:
- Tặng bằng khen cho 128 tập thể và 254 cá nhân.
- Công nhận 60 lượt cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
- Công nhận 35 tập thế và 80 lượt cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
Trong 5 năm qua. hàng trăm tập thể và hàng ngàn cá nhân ở cơ sở và các huyện, thị Hội được UBND cùng cấp khen tặng với nhiều thành tích đóng góp trong phong trào thi đua yêu nước. Nhìn chung số tập thể, cá nhân được cấp trên khen thưởng và các cấp Hội Nông dân khen thưởng tăng 22% so với giai đoạn 2006 – 2010, trong đó ưu tiên khen thưởng hội viên nông dân đã góp phần kịp thời động viên, khích lệ phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội Nông dân tỉnh Bình Phước.
 
III. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước của Hội Nông dân các cấp trong thời gian qua:
Trong những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của Hội từng bước được đổi mới, chỉ tiêu thi đua hằnng năm được cụ thế hóa, đi sâu vào thực chất hoạt động Hội và phong trào nông dân ỏ từng cơ sở, chi, tổ Hội, qua đó tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh đề ra. Các cấp hội thường xuyên tổ chức phát động các đợt thi đua tạo khí thế sôi nổi trong cán bộ, HV-ND, nhất là 3 phong trào lớn của Hội gắn với các phong trào hành động chung của Đảng, Nhà nước, ngành, đoàn thể như thi đua Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chung sức xây dụng nông thôn mới, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... tiêu chuẩn thi đua của các phong trào cũng được điều chỉnh, bổ sung phù hợp tình hình thực tế và Luật thi đua, Khen thưởng sửa đổi, bổ sung; đối tượng thi đua cũng được mở rộng, tập trung khen thưởng cho HV-ND và những cán bộ trực tiếp tham mưu, những cán bộ làm việc ở những vùng có điều kiện khó khăn nhưng luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, chú trọng khen thưởng những tập thể, cá nhân có cách làm mới, sáng tạo mang lại hiệu quả cao trong sản xuất, trong công tác; quy trình, thủ tục, hồ sơ khen thưởng cũng được quy định cụ thể và hướng dẫn rõ ràng để giúp cơ sở thực hiện thuận lợi.
Công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm tổ chức thực hiện tốt đã góp phần xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, đặc biệt là các cá nhân, tập thể đạt giải trong hội thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông; những HV-ND vươn lên thoát nghèo, những HV-ND có nhiều đóng góp xây dựng nông thôn mới.., từ đó đã phát huy được hiệu quả của công tác thi đua, động viên, khuyến khích cán bộ, HV-ND tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Hội phát động, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Hội và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
IV. Đánh giá chung:
Phong trào thi đua yêu nước của giai cấp nông dân trong tỉnh những năm qua đạt được những kết quả đáng phấn khởi, phát huy tốt nội lực ở nông thôn, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ mới trong trồng trọt, chăn nuôi, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ... quy mô sản xuất ngày càng mở rộng. Phong trào thi đua yêu nước của giai cấp nông dân đã tác động rất lớn đến công cuộc xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị hướng đến mục tiêu dân giàu nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.
Trong công tác xây dựng tổ chức Hội và các phong trào nông dân đã có bước đổi mới, bộ máy BCH các cấp được củng cố hoạt động có nề nếp, chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội từng bước được nâng lên, nhiều nơi đã tập trung tốt công tác phát triển đi đôi với việc nâng cao chât lượng hội viên. Thực hiện tốt công tác tuyên truyên các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ý nghĩa các ngày lễ lớn và đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo sự chuvển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động trong HV-ND, ý thức tự lực, tự cường, tinh thần vượt khó trong nông dân được phát huy.
Đạt được những kết quả trên là do có đường lối, chính sách đối mới của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã thật sự đi vào cuộc sống, làm chuyến biến về nhận thức của nông dân và phương thức hoạt động của Hội; các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã từng bước triển khai và thực hiện có hiệu quả, cũng như có sự chỉ đạo sâu sát kịp thời của Tỉnh ủy, TW Hội. Thành công của phong trào trong những năm qua còn do sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Hội Nông dân và UBND tỉnh, các Sở, ban ngành, đoàn thể có liên quan đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo điều kiện giúp đỡ cho HV-ND phát huy tinh thần tự chủ đầu tư kinh phí, công sức, tập trung khai thác tiềm năng và lợi thế về đất đai, lao động hiện có để chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả.
Tuy nhiên, phong trào phát triến chưa đồng đều, sự chuyển đối cơ cấu cây trồng, vật nuôi chưa bền vững, chất lượng nông sản hàng hóa còn thấp, tiêu thụ còn khó khăn, việc xây đựng các tổ kinh tế hợp tác, HTX nông nghiệp tuy có quan tâm nhưng tổ chức còn chậm và chưa hiệu quả, việc phát hiện và tổng kết các mô hình có hiệu quả chậm được nhân ra để học tập trao đổi kinh nghiệm. Đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của Hội không chuyên trách nên chưa tập trung nhiều cho công tác thi đua, khen thưởng, công tác kiểm tra chuyên đề về thi đua khen thưởng chưa được thực hiện; kinh phí khen thưởng còn hạn chế nên ảnh hưởng đến việc xét khen thưởng rộng rãi nhiều đối tượng để động viên phong trào.
V. Một số kinh nghiệm trong công tác thi đua khen thưởng:
Công tác thi đua, khen thưởng phải bám sát những chủ trương, chính sách, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, của chính quyền, nhiệm vụ chính trị của tổ chức Hội để từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung, biện pháp tổ chức phát động cho cán bộ, hội viên, nông dân đăng ký, bình xét, có sơ, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến và động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc.
Các phong trào thi đua của Hội phải xuất phát từ lợi ích chính đáng của cán bộ, hội viên, nông dân. Các cấp Hội phải kết hợp chặt chẽ công tác tuvên truyền, giáo dục ngày càng nâng cao chất lượng phong trào đi đôi với việc thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ cho nông dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân.
Công tác thi đua - khen thưởng gắn liền với công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; lấy việc hoàn thành nhiệm vụ của Hội Nông dân là mục tiêu, là động lực quan trọng để tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước mang tính thiết thực, hiệu quả.
Cán bộ Hội cần phải nhận thức đầy đủ ý nghĩa, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua - khen thưởng và phải năng động, nhiệt tình đeo bám chỉ đạo phong trào thi đua đồng thời phải biết tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự hỗ trợ của chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thế ở từng cấp trong việc phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.
Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; quan tâm bảo đảm các điều kiện hoạt động, bồi dưõng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ và nguồn kinh phí phục vụ cho công tác thi đua - khen thưởng.
4. Kiến nghị đề xuất:
- Tăng cường mở các lóp bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng ở các cấp.
- Quan tâm tạo điều kiện và hỗ trợ kinh phí phục vụ cho công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống Hội Nông dân để phục vụ cho các phong trào thi đua lớn của tổ chức Hội cho việc sơ kết, tổng kết các chuyên đề nhằm động viên cổ vũ sự tham gia đóng góp hưởng ứng của cán bộ, hội viên nông dân.
 
Phần thứ hai:
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
CÔNG TÁC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
Trên cơ sở những kết quả đạt được của phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề ra một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện đối với công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới cụ thể như sau:
I. Phương hướng:
- Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng nâng cao tính chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, HV-ND, từng cấp Hội qua đó nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, từng bước đi vào chiêu sâu, phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đề ra.
- Tăng cường vai trò của Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp trong công tác lãnh đạo, điều hành, tăng cường công tác phối hợp với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng từng cấp; xác định mục tiêu, nội dung thi đua phải thiết thực, hiệu quả và quan tâm nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.
II. Các nhiệm vụ và giải pháp:
1. Tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác Hội và các chỉ tiêu thi đua hằng năm. Tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước.
2. Tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hóa”, “Cả nước xây dựng Nông thôn mới”… tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, trong đó tiếp tục tuyên truyền các Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị, Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các Quyết đinh 673 và 81 của Thủ tướng Chính phủ...
3. Tiếp tục nâng cao chất lượng 03 phong trào thi đua của Hội: “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới”, “Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng - an ninh”. Cán bộ cơ sở Hội và những nông dân SX-KDG phải là hạt nhân, nòng cốt trong các phong trào thi đua.
4. Hướng dẫn, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triến kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa có sức cạnh tranh cao; làm tốt các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân về vốn, khoa học kỹ thuật, thiết bị, vật tư nông nghiệp và liên kết sản xuất; giúp các hộ nghèo, hộ khó khăn phát triển sản xuất vươn lên làm giàu; đào tạo nghề, tạo việc làm cho nông dân; thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.
5. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”; chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng. Thường xuyên đổi mới công tác thi đua khen thưởng, lấy việc xây dựng mô hình điểm để nhân rộng là phương thức trọng tâm trong phát động thi đua; kịp thời phát hiện, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng và đề xuất khen thưởng bậc cao đối với tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, nổi bật trong công tác Hội, phong trào nông dân và trong hoạt động hỗ trợ nông dân, hỗ trợ phong trào nông dân; tranh thủ dư luận và các phương tiện thông tin đại chúng để giới thiệu điển hình, mô hình tiêu biểu nhằm phát động phong trào thi đua yêu nước thật sự có hiệu quả trong hệ thống Hội và hội viên nông dân./.
BAN THƯỜNG VỤ HND TỈNH
 
           
 
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ?

Quan tâm nhiều nhất
Liên kết nhanh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây