V/v hướng dẫn khẩu hiệu tuyên truyền và maket Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023

V/v hướng dẫn khẩu hiệu tuyên truyền và maket Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023

Số kí hiệu CV 682
Ngày ban hành 05/12/2017
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Pháp quy
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Lê Khắc Nguyên

Nội dung

HỘI NÔNG DÂN VIỆT
BCH HND TỈNH BÌNH PHƯỚC

*
Số   682  - CV/HNDT

V/v hướng dẫn khẩu hiệu tuyên truyền và maket Đại hội Hội Nông dân các cấp
nhiệm kỳ 2018 - 2023
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày  06   tháng 12  năm 2017
                 
                                       
Kính gửi:  Hội Nông dân các huyện, thị xã

 Ngày 10 tháng 10 năm 2017, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã có Hướng dẫn số 39-HD/HNDT về công tác tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018 – 2023,
Để giúp Hội Nông dân các huyện, thị triển khai tốt công tác tuyên truyền, khánh tiết, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh gửi nội dung khẩu hiệu tuyên truyền và ma két trang trí đại hội như sau:
1. Khẩu hiệu tuyên truyền:
 
  1. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
  2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
  3. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
  4. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023!
  5. Cán bộ, hội viên, nông dân Bình Phước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023!
  6. Giai cấp Nông dân Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, phát triển vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”!
  7. Cán bộ, hội viên, nông dân Việt Nam “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”!
  8. Xây dựng người nông dân mới thời kỳ hội nhập và cơ cấu lại sản xuất ngành nông nghiệp Việt Nam!
  9. Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII!
Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị, đặc điểm tình hình của từng địa phương, các huyện, thị Hội xin ý kiến Ban Tuyên giáo cùng cấp để xây dựng thêm một số khẩu hiệu cho phù hợp.
2. Maket đại hội:
 
image002


Đề nghị Hội Nông dân các huyện, thị xã triển khai thực hiện tốt công văn này./.

 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)


              Lê Khắc Nguyên


 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây