img1 img1 img1 img1 img1

Hội Nông dân tỉnh Bình Phước Đưa việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trở thành công việc thường xuyên của cơ quan

Thứ hai - 24/08/2015 11:42
Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 03/TW và Kế hoạch số 34 của Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;
Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch số 33-KH/HND ngày 17/11/2011 triển khai trong hệ thống Hội tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015; đồng thời xây dựng tiêu chí chuẩn mực đạo đức lối sống theo tấm gương đạo đức, lối sống, phong cách Hồ Chí Minh (kèm theo kế hoạch số 33) của Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp Hội nông dân trong tỉnh nhằm tiếp tục triển khai một cách sâu rộng và đồng bộ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống tổ chức Hội; nâng cao nhận thức và hành động của các cấp Hội, cán bộ, đảng viên và hội viên, nông dân, góp phần tích cực vào việc đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đề ra, góp phần thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội do Nghị quyết Đảng bộ và HĐND tỉnh đề ra năm 2012. Qua các đợt sinh hoạt, học tập đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tính tự giác và ý thức tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, hội viên trên mọi lĩnh vực hoạt động, trong các mặt công tác Hội và phong trào nông dân. Qua học tập cũng đã phát hiện được những mô hình tốt, những điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân trong các phong trào Hội để nhân rộng, tạo sự lan toả trong tổ chức Hội và quần chúng nhân dân. Công tác tuyên truyền vận động, triển khai, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của các cấp uỷ Đảng và Ban Tuyên giáo cùng cấp về việc học tập được thực hiện nghiêm túc, các đợt sinh hoạt, học tập này gắn với các Hội nghị Ban chấp hành, hội nghị giao ban, sinh hoạt Hội để nhằm truyền đạt đầy đủ nội dung, mục đích, ý nghĩa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được hiệu quả cao. Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 13-KH/ĐĐHND, ngày 13/4/2012 về tổ chức học tập và làm theo tấm gương dạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 triển khai trong toàn hệ thống tổ chức Hội với mục đích nhằm đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên, hội viên và nông dân trong hệ thống tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở, chi, tổ Hội đạt kết quả tốt, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng, thống nhất trong mọi hành động, thúc đẩy mạnh mẽ việc tự giác làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong mọi mặt công tác, học tập, lao động, sản xuất, trong công tác hội và tham gia thực hiện các phong trào hành động cách mạng ở nông thôn. Tại Tỉnh Hội, Cấp ủy duy trì thường xuyên chế độ sinh hoạt Chi bộ định kỳ hàng tháng tổ chức cho cán bộ, đảng viên theo học từng chuyên đề; cấp phát cho đảng viên 34 cuốn tài liệu do Ban Tuyên giáo TW biên sọan. Thường trực cơ quan duy trì chế độ họp cơ quan hàng tháng thực hiện “Ngày Pháp luật” lồng ghép tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; qua đó từng đồng chí viết bản đăng ký từng nội dung phấn đấu, trong cuộc họp thông qua tập thể góp ý, thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao trong mọi hoạt động, triển khai thực hiện tốt các mặt công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2012. Kết quả đã triển khai trong cán bộ, đảng viên, công chức, công đoàn viên, đoàn viên, thanh niên trong cơ quan tỉnh Hội 12 cuộc, có 93 cán bộ tham dự. - Cấp huyện, thị Hội cụ thể hoá các kế hoạch, hướng dẫn, công văn chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh Hội, xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh triển khai trong UVBCH, cán bộ chủ chốt ở cơ sở, thông qua hội nghị Ban chấp hành, hội nghị giao ban hàng tháng. Kết quả có 1.250 cán bộ tham dự. Cấp cơ sở đã triển khai sinh hoạt học tập, kết quả tổ chức được 1.375 buổi sinh hoạt có 165.875 cán bộ, hội viên và nông dân tham gia học tập. Ngoài ra Tổ Biên tập Bản tin tỉnh Hội còn chọn từng bài nói, bài viết, mẫu chuyện về Bác Hồ đăng trên Ban rtin dùng làm tài liệu sinh hoạt cơ sở, chi, tổ Hội, đã phát hành 05 số, 5.000 bản tin. Thực hiện những tiêu chí về chuẩn mực đạo đức lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống Hội Nông dân từ tỉnh đến cơ sở do Ban Thường vụ tỉnh Hội xây dựng ban hành. Trên cơ sở những tiêu chí về chuẩn mực đạo đức phấn đấu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các huyện, thị Hội căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương xây dựng thêm một số tiêu chí để phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương và cơ sở. Đã có 10/10 huyện, thị Hội xây dựng được tiêu chí chuẩn mực đạo đức, lối sống để rèn luyện, phấn đấu. Từ việc triển khai, quán triệt, học tập Chỉ thị 03/TW của Bộ Chính trị, tất cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt Hội Nông dân các cấp, các đồng chí UVBCH, UVBTV đến cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở không ngừng thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao tính tiên phong gương mẫu, tích cực xung phong đi đầu trong mọi mặt công tác Hội và phong trào nông dân, luôn xứng đáng là tấm gương tiêu biểu cho hội viên nông dân học tập noi theo. Tại Hội nghị biểu dương Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, Hội Nông dân tỉnh đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 16 cán bộ Hội và 82 nông dân sản xuất giỏi đạt danh hiệu cấp tỉnh 5 năm liền. Việc nêu gương sáng của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp Hội và hội viên, nông dân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác là một trong những nhân tố quan trọng hàng đầu để thực hiện việc học tập đạt hiệu quả. Qua công tác kiểm tra thi đua, đánh giá xếp loại 6 tháng đầu năm 2012, 10/10 huyện, thị Hội đều đạt xuất sắc. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh cũng đã chỉ đạo các cấp Hội bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào Nghị quyết Ban chấp hành các cấp Hội và chương trình, kế hoạch công tác hàng năm gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương; xây dựng các phong trào nông dân, đặc biệt là tập trung vào 03 phong trào thi đua lớn do Hội tổ chức; đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng của các cấp Hội; thường xuyên sâu sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân để giải quyết kịp thời trong phạm vi trách nhiệm của mình hoặc tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền tìm giải pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, đảm bảo các lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, không gây nhũng nhiễu, phiền hà cho hội viên, nông dân. Qua đó tỉnh Hội đã chọn Hội Nông dân huyện Đồng Phú làm điểm chỉ đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh năm 2012. Lấy kết quả tổ chức triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức Hội vững mạnh hàng năm; không ngừng đổi mới nội dung và phương pháp sinh hoạt, tuyên truyền, tập hợp nông dân tham gia vào Hội, nâng cao chất lượng sinh hoạt hội viên; phát hiện, bồi dưỡng những hội viên nông dân ưu tú giới thiệu cho cấp uỷ Đảng xem xét phát triển đảng. Kết quả qua 6 tháng đầu năm Hội Nông dân các cấp đã giới thiệu cho cấp ủy đảng xem xét kết nạp được 13 cán bộ, hội viên, nông dân ưu tú vào Đảng. Từ kết quả trên cho thấy Đảng đoàn, Ban Thường vụ, cấp ủy Chi bộ cơ quan luôn quan tâm sâu sát, chỉ đạo chặt chẽ được sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức làm cho việc học tập và làm theo gương Bác trở thành công việc thường xuyên trong công tác hàng ngày, trong từng nội dung nhiệm vụ được phân công và ra sức nỗ lực thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sức mọi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong thời kỳ đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay514
  • Tháng hiện tại44,219
  • Tổng lượt truy cập6,173,160
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây