img1 img1 img1 img1 img1

Chuyển biến từ nhận thức, đến hành động của việc học tập đến làm theo Bác trên địa bàn tỉnh

Thứ tư - 29/06/2016 15:50
Có thể khẳng định, qua hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Bình Phước đã đạt được những kết quả tương đối toàn diện, tạo nên các đợt sinh hoạt chính trị có sức lan toả mạnh mẽ, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Hơn 4 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan trong hệ thống chính trị ở Bình Phước từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều cố gắng và trách nhiệm trong việc tổ chức quán triệt thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó, đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của từng đảng bộ, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt trong tổ chức triển khai, đã có nhiều sáng tạo trong việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nghiên cứu, học tập, nhất là chú ý đến việc thảo luận, liên hệ thực tế và đăng ký làm theo một cách cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Nội dung đăng ký được kiểm điểm, đánh giá trong cuộc họp chi bộ định kỳ hàng tháng và là cơ sở để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên cuối năm. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng đã được các cấp ủy duy trì thành nền nếp. Thông qua sinh hoạt các chủ đề hàng tháng, nhất là việc liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt của chi bộ, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên để đề ra các giải pháp phấn đấu, thực hiện làm theo; lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế để tập trung giải quyết, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp Đại đa số cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đã nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của bản thân đối với việc nêu gương; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác Hồ từ những việc hàng ngày như: ý thức trách nhiệm với công việc, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... để cấp dưới và quần chúng làm theo. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương được các cấp ủy chỉ đạo gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Những nội dung và yêu cầu về nêu gương đã tác động tích cực đến việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, tư cách của cán bộ, đảng viên, tạo một số chuyển biến trong tác phong, lề lối làm việc, thái độ ứng xử với Nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo hướng thiết thực, hiệu quả Việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Tỉnh ủy chọn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, nhất là việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Đến nay, hầu hết các cơ quan, đơn vị đã thực hiện việc gắn bảng chuẩn mực đạo đức chung và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Nhìn chung, các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đều ngắn gọn, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị. Vị trí gắn bảng ở nơi trang trọng, dễ theo dõi. Việc gắn bảng chuẩn mực đạo đức đã có tác dụng nhắc nhở cán bộ, đảng viên thực hiện đầy đủ hơn chức trách, nhiệm vụ của mình; tạo điều kiện để Nhân dân kiểm tra, giám sát, nhờ đó, chất lượng giải quyết các nhiệm vụ, công việc đối với Nhân dân được tốt hơn. Gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với công tác kiểm tra, giám sát và việc xử lý những vấn đề, vụ việc bức xúc nổi cộm Công tác kiểm tra, đôn đốc luôn được các cấp ủy quan tâm thực hiện, đã tổ chức tự kiểm tra và kiểm tra lồng ghép thực hiện Chỉ thị 03 với các nội dung, chương trình kiểm tra khác của cấp ủy, tổ chức đoàn thể. Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trọng tâm là: sửa chữa khắc phục những khuyết điểm, yếu kém; giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc của Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền. Đã sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ban hành Chỉ thị "Về tăng cường công tác đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong nội bộ Đảng; chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên địa bàn tỉnh” và 02 đề án: Đề án “Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng bộ tỉnh Bình Phước” (theo Quyết định số 986-QĐ/TU ngày 10/9/2013 của Tỉnh ủy, gọi tắt là Đề án 986) và Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh” (theo Quyết định số 987-QĐ/TU ngày 10/9/2013 của Tỉnh ủy, gọi tắt là Đề án 987). Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các sai phạm liên quan đến các dự án giao đất cho thuê đất, xử lý nghiêm minh về mặt đảng và chính quyền phù hợp với mức độ vi phạm của từng cán bộ, đảng viên, tạo được sự đồng tình trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục gắn với học tập chuyên đề từng năm Hoạt động tuyên truyền của các cơ quan báo chí, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh có nhiều đổi mới, tạo chuyển biến và nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đài PT-TH, Báo Bình Phước với hơn 526 phóng sự, tin, bài về những điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, phim tài liệu về cuộc đời sự nghiệp Bác Hồ. MTTQ đã tổ chức tuyên truyền được 3.693 cuộc, với 201.260 lượt người tham dự; phát trên hệ thống loa truyền thanh ở khu dân cư được 1.452 giờ. Các cấp hội phụ nữ đã lồng ghép tuyên truyền được 689 cuộc, với 37.632 lượt hội viên tham gia, Tỉnh đoàn có 276 chi đoàn cơ sở có nhật ký làm theo lời Bác; 857 tủ sách “Học tập và làm theo lời Bác” với tổng số sách và tài liệu 55.690 cuốn. Xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trên địa bàn toàn tỉnh đã xuất hiện những mô hình mới, cách làm hay của tập thể và các cá nhân đã có tác dụng động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc thực hiện làm theo thể hiện tính chủ động, sáng tạo ở cơ sở, như Thị ủy Phước Long; Huyện ủy Bù Đăng; Chi bộ tòa án nhân dân huyện Đồng Phú; Đảng bộ Trung đoàn 736 – Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh… Có thể nói, qua hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị 03, tỉnh đã đạt được những kết quả tương đối toàn diện, tạo nên các đợt sinh hoạt chính trị có sức lan toả mạnh mẽ, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong thời gian tới, toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015 -2020. Tác giả bài viết: Anh Đức - BTGTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay777
  • Tháng hiện tại218,051
  • Tổng lượt truy cập6,108,775
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây