img1 img1 img1 img1 img1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Học Bác để mỗi người tốt hơn, trong sáng hơn và dân tộc ta mãi trường tồn

Thứ hai - 24/08/2015 11:17
Ngày 16-5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 15-4-2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.
Kết quả bước đầu tốt, nhưng còn chậm Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh nêu rõ, Bộ Chính trị (khóa XI) đã ban hành Chỉ thị 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thời gian qua; tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực. Báo cáo sơ kết do đồng chí Đinh Thế Huynh trình bày nêu rõ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng và xã hội, được quan tâm chỉ đạo và đẩy mạnh thực hiện, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đã góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI là sự tiếp nối thực hiện cuộc vận động trong những năm trước đây, phát huy kết quả đã đạt được, từng bước đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, địa phương, đơn vị, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. http://localhost/public/uploads/news/2012_05/ba-ho-voi-can-bo-chien-si.jpg Trong 1 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 03 trong Đảng, trong xã hội được tiến hành nghiêm túc, tích cực và đó là cơ sở để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trong năm 2012. Nhiều địa phương, ngành, đơn vị đã có những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn để thực hiện chỉ thị. Nhiều nơi đã lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đề ra kế hoạch, phân công trách nhiệm để tập trung chỉ đạo khắc phục. Kết quả bước đầu là đã có nơi giải quyết dứt điểm được một số vụ việc tồn đọng, kéo dài, đem lại kết quả cụ thể, tạo sự phấn khởi, tin tưởng cho cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo được tăng cường; hoạt động tuyên truyền được chú trọng. Nhiều địa phương, nhiều cơ quan báo chí có những cố gắng tìm tòi những hình thức tuyên truyền phù hợp để thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Trong nhận thức, không ít địa phương, đơn vị còn chưa xác định rõ yêu cầu, nội dung, những việc cần làm để thực hiện chỉ thị. Bước chuyển tiếp từ cuộc vận động sang chỉ đạo thành công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị còn lúng túng, có nơi bị đứt quãng. Việc xác định nội dung và tổ chức học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng ở nhiều nơi còn lúng túng, chưa gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình. Hiệu quả công tác tuyên truyền chưa cao, việc kiểm tra, đôn đốc có nơi chưa thường xuyên, tích cực. 16 ý kiến tham luận ở hội nghị đã tập trung thảo luận đánh giá những ưu, khuyết điểm, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, hội nghị đã thống nhất rằng, phương hướng thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động của từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; xác định rõ một số nội dung cụ thể, thiết thực thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức đang gây bức xúc trong địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ, mang lại kết quả cụ thể, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và quân ta tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và chuẩn bị kỷ niệm 122 năm ngày sinh của Bác, việc tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị là việc làm có ý nghĩa vô cùng quan trọng, để mỗi tổ chức, cán bộ, đảng viên tự kiểm điểm, soi lại mình trong việc tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư khẳng định: Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Người đã trải qua một cuộc đời rất oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng phong phú và cao đẹp. Người không chỉ là nhà tư tưởng lỗi lạc, nhà chiến lược tài ba, mà còn là nhà hoạt động thực tiễn kiệt xuất, để lại cho chúng ta một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh và thời đại Hồ Chí Minh. Trách nhiệm của các thế hệ hôm nay và mãi mãi sau này, là phải giữ gìn bảo vệ, kế thừa và phát huy một cách tốt đẹp nhất những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người và bảo vệ thành quả cách mạng (tức là thời đại Hồ Chí Minh)... để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng tươi đẹp, để dân tộc ta mãi mãi trường tồn và phát triển. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là rất cần thiết, không chỉ là yêu cầu của cách mạng, mà còn là tình cảm, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân ta, của mọi người Việt Nam yêu nước. Ngay khi Người còn sống đã có rất nhiều phong trào thi đua học tập, làm theo gương Bác. Sau khi Bác qua đời, một khẩu hiệu hành động, một phong trào rất sâu rộng trong toàn dân, toàn Đảng là “Sống, chiến đấu, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Nơi nào cũng có phong trào học tập, làm theo lời Bác, thanh niên, phụ nữ, công an làm theo lời Bác... Những năm gần đây, Bộ Chính trị tiếp tục khởi xướng phong trào, Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... và đã đạt được những kết quả rất quan trọng, góp phần xây dựng con người, xây dựng tổ chức trong cả hệ thống chính trị, bảo đảm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X, cũng như sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung đạt những thành tựu to lớn. Đến Đại hội XI của Đảng, đã quyết định chuyển cuộc vận động sang học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thường xuyên hơn, có chiều sâu hơn, trên cơ sở những kinh nghiệm và kết quả đã đạt được. Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 03, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách, tư tưởng của Bác, coi đây là việc làm thường xuyên, lâu dài, thiết thực. Tổng Bí thư hoan nghênh, thời gian qua các ngành, các cấp đã làm được nhiều việc, có nhiều tìm tòi sáng tạo, nhiều sáng kiến nhằm tích cực triển khai Chỉ thị 03. Kết quả thực hiện thể hiện rõ trong nhận thức và hành động, các cấp, các ngành đã quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mà trọng tâm là đẩy mạnh việc làm theo. Các nội dung học tập và làm theo Bác đã dần được đưa vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính trị và chức trách nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, nằm trong các chương trình kế hoạch, phong trào thi đua đang được các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai; đã có những chuyển biến tích cực trong việc rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống của cán bộ, đảng viên và trong thái độ ứng xử đối với nhân dân; tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm ở địa phương, ngành, đơn vị mình, mang lại kết quả bước đầu và cho kinh nghiệm để tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 nhìn chung còn chậm. Một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương chưa hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch của Ban Bí thư, ảnh hưởng đến kết quả việc triển khai thực hiện chỉ thị. Trong tổ chức thực hiện nội dung chỉ thị, nhiều việc còn lúng túng, nhất là trong các hoạt động cụ thể ở địa phương và cơ sở. Nhìn chung, việc triển khai thực hiện chỉ thị chưa tạo được sự hồ hởi, phấn khởi, lôi cuốn đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực, tự giác tham gia. Một số nơi, việc học tập và làm theo gương Bác mới chỉ dừng lại ở các hoạt động mang tính hình thức, chưa có các nội dung thiết thực, thiếu sức thuyết phục. Tổng Bí thư yêu cầu, sau hội nghị này, các cấp, các ngành, địa phương cần tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ thị của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Bí thư. http://localhost/public/uploads/news/2012_05/images280398_20_2_1961_hcm_th_m_l_i_b__con_p_c_b__cao_b_ng.jpg Học Bác từ những điều cụ thể nhất Tổng Bí thư chỉ rõ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bao gồm những nội dung cụ thể gì; học tập và làm theo như thế nào; vai trò của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các điều kiện để tiếp tục thực hiện tốt hơn Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư nhấn mạnh, có rất nhiều điều cần học, nên học, phải học, bởi Bác Hồ là tấm gương sáng về mọi mặt. Cả cuộc đời Bác là biểu tượng cao đẹp về ý chí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nước thương dân tha thiết, trí tuệ anh minh, mẫn tiệp, có tầm nhìn xa, rộng, sâu sắc, có đạo đức cách mạng cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, có tác phong, phong cách khiêm tốn, giản dị, có tấm lòng nhân hậu, tình cảm chan chứa yêu thương con người, là một mẫu mực tuyệt vời về cách sống, cách nghĩ, cách viết, cách nói, cách làm việc, được cả thế giới ca ngợi. Đây là kết tinh những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, với tinh hoa văn hóa thế giới. Học Bác là phải giữ gìn phẩm chất chính trị, kiên định con đường cách mạng, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; tinh thần lạc quan tin tưởng, phẩm chất kiên cường bất khuất của người cộng sản: “Giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục”... Học Bác là học về đạo đức cách mạng trong sáng, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, về tư cách người cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân - kẻ thù ở trong lòng, đấu tranh với cái ác, nâng cái thiện lên... Bác phê phán những cái tệ hại, quan liêu, xa dân... Bác dạy đối với mình, với người phải thế nào, đối với Đảng, với dân phải thế nào, đối với địch thế nào... Học Bác là học phong cách, lối sống giản dị, khiêm tốn, thanh bạch, gần dân, không quan liêu, quan cách từ ăn, mặc, ở, đi lại, làm việc, xuống với dân thì thế nào... Bác dạy từ công an, quân đội, thanh niên, phụ nữ... rất cụ thể, rõ ràng, sâu sắc, mỗi người hãy thấm vào máu mình để thực hiện. Học tập, làm theo Bác thì có rất nhiều việc để học, học ngay trong cách học, trong thái độ đối với việc học, trong cách nói, cách viết, cách làm, cách ăn, ở, đối nhân xử thế... Tổng Bí thư chỉ rõ: Trên cơ sở cái chung, phải xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, sát hợp cho từng cơ quan, đơn vị, lĩnh vực, tránh hình thức, nói phải đi đôi với làm. Học tập và làm theo tấm gương của Bác, cần gắn với việc thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, Quy định về những điều đảng viên không được làm, thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, phải bắt đầu từ những việc rất cụ thể, từ đó tạo chuyển biến tích cực trên thực tế. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Học Bác là học suốt đời, học hàng ngày, thiết thực, thiết thân. Học Bác là việc làm tự giác của mỗi người, mỗi tổ chức, không ai có thể làm thay được. Nói ít làm nhiều, học để làm theo, làm theo rồi lại học, lại bổ sung, thường xuyên liên tục, không phải một lần là xong. Học Bác nhiều hình thức, phong phú, sinh động, qua sách báo, ở trường, lớp, qua thực tiễn công việc, trường đời, qua sinh hoạt chi bộ Đảng, đoàn thể, ở cơ quan, trong gia đình, tự phê bình và phê bình, qua mạn đàm, trao đổi kinh nghiệm, qua phong trào thi đua, nêu gương những điển hình tiên tiến, phê phán những việc làm xấu, tiêu cực, trong đó vai trò của báo chí rất quan trọng. Học Bác qua các hình thức sinh hoạt tập thể, tham quan du lịch về nguồn, di tích lịch sử, đăng ký chương trình công tác, qua sự giám sát góp ý của công dân, của báo chí, công luận... http://localhost/public/uploads/news/2012_05/thedoan2.jpg Để bảo đảm việc thực hiện Chỉ thị 03 ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn, cần có nhiều điều kiện, trong đó pháp luật là tối thượng, nhưng đạo đức nhân văn bền vững hơn, pháp trị nhưng còn có đức trị. Vai trò của cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn là rất quan trọng. Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần nhận thức sâu sắc hơn nữa ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh lên một bước việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị thông qua các chương trình kế hoạch hành động cụ thể, các phong trào thi đua thiết thực, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các tấm gương người tốt việc tốt. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để mỗi người tốt hơn, trong sáng hơn, để dân tộc ta mãi mãi trường tồn.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay719
  • Tháng hiện tại44,424
  • Tổng lượt truy cập6,173,365
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây