img1 img1 img1 img1 img1

Một số giải pháp góp phần xây dựng Hội Nông dân cơ sở vững mạnh

Thứ tư - 23/02/2022 15:45
Hội Nông dân Việt Nam là đoàn thể chính trị-xã hội của giai cấp nông dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; là cơ sở chính trị của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và là thành viên của MTTQ Việt Nam. Mục đích của Hội là tập hợp đoàn kết nông dân vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng tin cậy trong khối liên minh vững chắc công, nông, trí bảo đảm thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn. Xuất phát từ thực tế, đòi hỏi mỗi cán bộ, hội viên và tổ chức Hội phát huy tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
Đoàn công tác Hội Nông dân tỉnh làm việc với  Tổ tiết kiệm và Vay vốn phường Tiến Thành - Đồng Xoài
Đoàn công tác Hội Nông dân tỉnh làm việc với Tổ tiết kiệm và Vay vốn phường Tiến Thành - Đồng Xoài
       Với chức năng, nhiệm vụ của Hội, Trung ương Đảng đã có nhiều chỉ thị, nghị quyết ban hành, trọng tâm là Chỉ thị số 59-CT/TW, ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”; Nghị quyết Số 05- NQ/HNDTW, ngày 05/8/2019 của BCHTW Hội Nông dân Việt Nam (Khoá VII) về “tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam”; Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023; Kết luận 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của BCH Trung ương Đảng về đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”; Quyết định 673/QĐ –TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020.
       Do vậy, trong những năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã tham mưu cho tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, xây dựng tổ chức hội nông dân vững mạnh về tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp hội viên, nông dân theo hướng phù hợp.
          Nhìn chung, hội viên, nông dân trong tỉnh luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; tích cực tuyên truyền, vận động nông dân phát huy tinh thần đoàn kết, tham gia xây dựng nông thôn mới; cơ sở hạ tầng có bước phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, kinh tế-văn hoá- xã hội khởi sắc, chuyển biến; tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể; nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp; an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo.
        Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào, hoạt động hội viên, nông dân vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Công tác tuyên truyền có lúc, có nơi chưa được thường xuyên. Chất lượng hoạt động tổ chức hạn chế về nhiều mặt; một số cơ sở Hội chưa phát huy được vai trò, vị trí, chức năng nhiệm vụ của mình, chưa làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ vận động nông dân tập trung sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển KTXH còn gặp nhiều khó khăn; chưa thành lập được nhiều mô hình các tổ hợp tác, HTX, chi tổ hội nông dân nghề nghiệp,.. chưa chủ động liên kết giữa nông dân với các doanh nghiệp, cá nhân tiêu thụ nông sản cho nông dân. Hơn nữa, do tác động của giá cả thị trường, các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống cao, giá điều, cao su, cà phê và một số mặt hàng nông sản thấp; ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, thời tiết khí hậu không thuận lợi nên phần nào đã tác động đến đời sống, kinh tế của người dân.
         Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo nhiệm vụ công tác hội. Trong thời gian tới, Hội Nông dân các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp, cụ thể như sau:
        Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Quyết định số 516-QĐ/QĐ-TTg, ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg , ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, xã hội nông thôn; Nghị quyết số 04,05,06-NQ/HNDTW, Nghị quyết BCHTW Hội Nông dân Việt Nam (Khoá VII) về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
        Thứ hai, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 211-KH/HNDT ngày 10/8/2021 Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống diễn biến của dịch bệnh Covid-19.
       Thứ ba, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền về Chủ trương của Đảng, nhà nước của Tỉnh về sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống diễn biến của dịch bệnh Covid-19; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 thông qua các hình thức như Hội thi trên Website, trang thông tin điện tử, mạng xã hội.....
       Thứ tư,  đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội, nhất là cán bộ chi, tổ Hội cần tổ chức duy trì các buổi sinh hoạt Hội, gắn phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Hội cấp trên. 
       Thứ năm, tăng cường các hoạt động kinh tế-xã hội; mở rộng các hình thức dịch vụ hỗ trợ, tư vấn giúp nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, như: vay vốn, chuyển giao KHKT, tổ chức dạy nghề cho nông dân, tạo thêm việc làm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản, chế biến nông sản,...
      Thứ sáu, Tăng cường nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Hội; giữ vững kỷ luật, đưa sinh hoạt Hội vào nề nếp, đổi mới phương thức, nội dung sinh hoạt theo hướng sát thực nhiệm vụ, nâng cao chất lượng của tổ chức hội ở cơ sở; làm tốt công tác kết nạp hội viên, quản lý hội viên; cập nhật theo dõi danh sách hội viên về số lượng và chất lượng, thu nộp hội phí;
        Thứ bảy, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW tạo sức lan tỏa; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội, kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập trong thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình, dự án liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên nông dân.
         Thứ  tám, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và giữ gìn ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn. Nâng cao nhận thức ,vai trò trách nhiệm và trình độ của cán bộ, hội viên nông dân.
        Thứ chín, làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào hoạt động của tổ chức hội, góp phần nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa rộng trong phong trào hoạt động Hội Nông dân tại địa phương.
 

Tác giả bài viết: Thái Nghi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay709
  • Tháng hiện tại42,846
  • Tổng lượt truy cập6,232,182
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây