img1 img1 img1 img1 img1

Hiệu quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Thứ ba - 21/05/2024 08:18
Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội. Ngày 22/11/2014, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”; Chỉ thị số 40-CT/TW thể hiện định hướng lớn, lâu dài và chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển kinh tế gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa
Phiên họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện
Phiên họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện
    Trong thời gian qua, tín dụng chính sách xã hội do Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện là một giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế, xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
   Để phát huy vai trò và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội, ngày 22/11/2014 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Trên cơ sở Chỉ thị số 40-CT/TW và các văn bản chỉ đạo triển khai của các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, UBND huyện ban hành Công văn số 3444/UBND-VX ngày 25/8/2015 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 14/7/2015 của UBND tỉnh; qua sơ kết đánh giá hiệu quả của việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 62-KH/HU ngày 31/12/2021 của Huyện ủy, bên cạnh đó UBND huyện cũng ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 19/8/2022 và nhiều văn bản chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt  Nam huyện đã ký kết Chương trình phối hợp NHCSXH huyện để thực hiện công tác tuyên truyền, giám sát, phản biện xã hội... Đồng thời Huyện uỷ, UBND huyện đã triển khai phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW và các văn bản liên quan đến 100% các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc; chỉ đạocấp ủy, chính quyền, các đơn vị liên quan xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là hoạt động thường xuyên, tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương.
   Qua đó, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã nhận thức rõ trách nhiệm đối với việc tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội, thường xuyên bám sát nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW trong chỉ đạo triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội tại cơ sở, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt cần quan tâm triển khai thực hiện ở các cấp, các ngành để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; hàng năm HĐND, UBND huyện đã chuyển nguồn vốn ngân sách huyện sang NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.Đến nay nguồn vốn ngân sách huyện ủy thác qua NHCSXH đạt 11.138 triệu đồng, tăng 9.450 triệu đồng so với trước khi có Chỉ thị số 40-CT/TW; UBND huyện cũng đã tạo điều kiện bố trí đất cho NHCSXH huyện để xây dựng trụ sở làm việc ổn định, khang trang, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. UBND các xã, thị trấn tạo điều kiện để NHCSXH huyện tổ chức giao dịch lưu động tại xã đảm bảo an ninh, an toàn vào ngày cố định hàng tháng trong khuôn viên UBND cấp xã. 
    Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị đã giúp cho hoạt động tín dụng chính sách ngày càng được phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của NHCSXH trên địa bàn, chất lượng tín dụng ngày càng được củng cố, nâng cao. Đến nay, dư nợ của 12 chương trình tín dụng chính sách đang triển khai trên địa bàn huyện đạt hơn 391 tỷ đồng với 7.789 khách hàng còn dư nợ, (Tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 14,76%); Dư nợ bình quân đạt trên 35 tỷ đồng/đơn vị hành chính cấp xã.
   Nguồn vốn  tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn 2015-2024 đã giúp 27.165 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn với doanh số cho vay trên 799 tỷ đồng; góp phần tạo việc làm mới cho 2.650 người lao động; giúp cho hơn 7.311 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn; xây dựng hơn 24.160 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; giai đoạn 2015-2024 nguồn vốn tín dụng chính sánh đã góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều của huyện từ 7% đầu năm 2015 xuống còn 0,5% đầu năm 2024 (tỷ lệ hộ nghèo còn 0,1% và tỷ lệ hộ cận nghèo còn 0,4% so tổng số hộ dân); Đến 30/4/2024 trên địa bàn huyện có 11/11 đơn vị cấp xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao... Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần hạn chế tình trạng “tín dụng đen” trên địa bàn, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách thực hành tiết kiệm, làm quen với việc vay vốn, trả nợ ngân hàng, từng bước thay đổi nhận thức, giúp hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo. Qua đó, đã tích cực góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và góp phần ổn định tình hình kinh tến chính trị - xã hội tại địa phương.
    Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phải xác định chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm,giải pháp quan trọng trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, cũng như đảm bảo tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương để thực hiện tăng trưởng tín dụng chính sách, đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của NHCSXH; Triển khai thực hiện tốt Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp, các ngành đối với hoạt động tín dụng chính sách, hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác, các tổ TK&VV, việc sử dụng vốn của người dân; đẩy mạnh công tác truyển thông về chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng và nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác dưới nhiều hình thức; tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương về việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội; điều tra, rà soát, bổ sung đối tượng thụ hưởng làm cơ sở cho việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách; Gắn tín dụng chính sách xã hội với phát triển nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.
 

Tác giả bài viết: Văn Trung - NHCSXH huyện Đồng Phú

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay777
  • Tháng hiện tại42,849
  • Tổng lượt truy cập6,171,790
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây